Оперативна інформація станом на 12.00 09.03.2022 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 12.00 09.03.2022 щодо російського вторгнення
Оперативна інформація станом на 12.00 09.03.2022 щодо #російського_вторгнення / Operational information on 12.00, 09.03.2022 regarding the #russian_invasion (ENGLISH below)
 
Триває чотирнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Противник суттєво знизив темпи просування військ, але не відмовився від проведення наступальної операції.
Російський окупант несе втрати в живій сили та техніці, особовий склад деморалізований, здається в полон або вдається до дезертирства. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на оточенні міста Києва, захопленні міст Суми, Харків, Маріуполь, Миколаїв; забезпеченні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною РФ.
 
Не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
 
Продовжується формування резервів противника в пунктах постійної дислокації з метою їх подальшого перекидання до визначених районів на території нашої держави.
 
У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України.
 
На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводить, проте зберігається висока ймовірність здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури у Рівненській та Львівській областях диверсійно-розвідувальними групами окупантів.
 
На Поліському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу 29, 35, 36 загальновійськових армій Тихоокеанського флоту та Повітряно-Десантних Військ РФ.
 
Після невдало проведеного наступу значна кількість підрозділів ударного угруповання окупантів зазнала втрат, та спішно виводиться в райони відновлення. Бойова техніка, зазвичай, противником не евакуюється.
 
Згідно з наявною інформацією, ворог проводить перегрупування з метою підготовки до чергової спроби взяти Київ. Після невдалого наступу у напрямку на н.п. Фастів противник здійснює спроби відновлення наступальних дій на зазначеному напрямку.
 
На Сіверському напрямку противник, силами окремих підрозділів зі складу 2, 41 загальновійськових армій та 90 танкової дивізії Центрального воєнного округу, намагається відновити наступ.
 
Силами до БТГр ворог здійснив переправу через річку Трубіж, блокував автотрасу Е95 в районі н.п. Залісся. Зазнав втрат на підступах до міста Чернігова та на інших напрямках. З метою відновлення боєздатності угруповання, на територію України переміщено БТГр зі складу 55 окремої мотострілецької бригади 41 загальновійськової армії Центрального воєнного округу зі складу оперативного резерву.
 
На Слобожанському напрямку противник силами окремих підрозділів 1-ї танкової армії (до 11 БТГр), 20-ї загальновійськової армії (до 8 БТГр), 6-ї загальновійськової армії (до 3 БТГр) Західного воєнного округу, 14-го армійського корпусу Північного флоту (до БТГр) намагається утримати рубіж від н.п. Сєверодонецьк до міста Суми. Основні зусилля зосереджує на спробі оточення міста Харків та виході на бар’єрний рубіж по річці Дніпро. Триває підготовка до наступу на Суми. Ворог зосереджує армійську авіацію для забезпечення дій повітряного десанту.
 
На Донецькому напрямку окупанти силами 1-го, 2-го армійських корпусів та окремими підрозділами зі складу 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії (до 7 БТГр) намагається продовжити наступальні дії на раніше обраних напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
 
На Таврійському напрямку противник, силами окремих підрозділів зі складу 49-ї загальновійськової армії, 22-го армійського корпусу, 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії та Повітряно-Десантних Військ (до 17 БТГр) утримує рубіж від Херсона до Розівки. При спробах форсування річки Південний Буг ворог успіху не мав.
 
Використовує міжнародний аеропорт Херсон для базування бойових літаків.
 
В Південнобузькому операційному районі російські окупанти утримують рубіж від міста Херсон до Каховки. Окремі підрозділи зі складу 49-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу були зупинені північно-східніше міста Миколаїв уздовж річки Інгул.
 
Віримо в Збройні Сили України !!!
 
Зберігаємо спокій !!!
 
Слава Україні!!!
 
The fourteenth day of the heroic resistance of the Ukrainian people to the Russian military invasion continues.
The enemy significantly reduced the pace of troop advance, but did not refuse to conduct an offensive operation.
The russian occupier is losing manpower and equipment, demoralized personnel, surrender or desertion. The enemy continues to focus its efforts on encircling the city of Kyiv, capturing the cities of Sumy, Kharkiv, Mariupol, and Mykolayiv; providing a land corridor between the TOT of the Autonomous Republic of Crimea and the mainland of the russian federation. He does not stop trying to reach the administrative borders of Luhansk and Donetsk regions.
The formation of the enemy’s reserves in the points of permanent deployment continues in order to further transfer them to certain areas in our country.
Due to the fierce resistance of the residents of Kherson, the occupiers are trying to impose an administrative-police regime, for which units of the rossian guard were deployed in the Kherson region, which illegally detained more than 400 citizens of Ukraine.
In the Volyn direction, the enemy does not carry out offensive actions, but there is a high probability of sabotage at military facilities and civilian infrastructure in Rivne and Lviv regions by sabotage and reconnaissance groups of the occupiers.
In the Polissya direction, the enemy is acting with the help of separate units of the 29th, 35th, and 36th all-military armies of the Pacific Fleet and the Airborne Forces of the russian federation.
After an unsuccessful offensive, a significant number of units of the occupiers’ strike group suffered casualties and were hastily withdrawn to recovery areas. Combat equipment is usually not evacuated by the enemy.
According to available information, the enemy is regrouping in preparation for another attempt to take Kyiv. After an unsuccessful offensive in the direction of settlement Fastiv, enemy is trying to resume offensive operations in this direction.
In the northern direction, the enemy, with the help of separate units of 2, 41 general armies and 90 tank divisions of the Central Military District, is trying to resume the offensive.
By forces to BTGr the enemy made crossing over the river Trubizh, blocked the highway E95 in the area of settlement Zalissya. The enemy suffered losses on the outskirts of Chernihiv and other areas. In order to restore the fighting capacity of the group, BTGr from 55 separate motorized infantry brigades of 41 all-military armies of the Central Military District from the operational reserve was transferred to the territory of Ukraine.
In the Slobozhansky direction, the enemy forces separate units of the 1st Tank Army (up to 11 BTGr), the 20th All-Military Army (up to 8 BTGr), the 6th All-Military Army (up to 3 BTGr) of the Western Military District, the 14th Army Corps of the Northern Fleet (to 1 BTGr) tries to keep the line from city Severodonetsk to the city of Sumy. The main efforts are focused on trying to surround the city of Kharkiv and reach the barrier on the Dnieper River. Preparations for the attack on Sumy are underway. The enemy is concentrating army aircraft to ensure airborne action.
In the Donetsk direction, the occupiers of the 1st, 2nd Army Corps and separate units of the 150th Motorized Rifle Division of the 8th General Army (up to 7 BTGr) are trying to continue offensive operations in previously selected areas to reach the administrative borders of Donetsk and Luhansk regions.
In the Tavriya direction, the enemy, with the help of separate units of the 49th General Army, the 22nd Army Corps, the 20th Motorized Rifle Division of the 8th General Army and the Airborne Troops (up to 17 BTGr) holds the border from Kherson to Rozivka. Attempts to force the Southern Bug River were unsuccessful. Uses Kherson International Airport to base combat aircraft.
In the South-Buh operational area, the russian occupiers are holding the border from the city of Kherson to Kakhovka. Separate units of the 49th All-Military Army of the Southern Military District were stopped northeast of the city of Mykolayiv along the Ingul River.
We believe in the Armed Forces of Ukraine !!!
Keep calm !!!
Glory to Ukraine!!!
Leave a reply