Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку

1. Повна назва документа державного планування:

Детальний план території з уточненням генерального плану, земельної ділянки обмеженої вулицями Незалежності, Івана Гонти, Садова в м. Іллінці Вінницької області..

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Іллінецька міська рада

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури строк громадського обговорення становить 30 днів з дня оприлюднення повідомлення, починаючи з 14 лютого 2022 року.

б) способи участі громадськості – громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в т. ч. в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або мотивовано їх відхиляє.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення) не плануються.

г) Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування Управління ЖКГ, містобудування та архітектури Іллінецької міської рада. 22700, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Іллінці, вул. Соборна, 19. тел.:(04345)2-17-38;. Сайт: https://www.illintsi.org.ua/.

Контактна особа – начальник управління ЖКГ, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради – Роїк Юрій Петрович, тел.: (04345)2-17-38

д) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій Управління ЖКГ, містобудування та архітектури Іллінецької міської рада. 22700, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Іллінці, вул. Соборна, 19. тел.:(04345)2-17-38;

email: uma_ill@ukr.net.

Зауваження та пропозиції до проекту державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку надаються протягом 30 днів.

є) Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування – Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації (http://vin.gov.ua/upr-ter/stan-dovkillia).

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – відсутня.

 

Розділ «Охорона природного навколишнього середовища»
Зміст

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 ПЕРЕДУМОВИ.

  З 12 жовтня 2018 року в Україні введено в дію Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», № 2354-VIII від 20 березня 2018 року, яким визначено механізми урахування екологічних аспектів при розробці та прийнятті проектів документів .

 Визначення необхідності проведення СЕО . Положення Закону, зокрема, поширюються на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності

та об’єкти) щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі. Стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО) – це інструмент стратегічного планування, направлений на включення екологічних пріоритетів в програми, плани, політики.

Досвід багатьох країн продемонстрував високу ефективність СЕО як інструмента планування, що сприяє якості розроблюваних планів, програм, стратегій тощо.

 Метою СЕО є забезпечення високого рівня захисту навколишнього середовища та сприяння інтеграції екологічних міркувань у підготовку планів з метою просування сталого розвитку. Це системний інструмент оцінки, який підтримує та інформує про процес прийняття рішень.

 У відповідності ЗМІНИ до Методичних рекомендацій, розділ IV, визначення необхідності здійснення СЕО. Першим завданням, чи підлягає даний об’єкт СЕО, був зроблений аналіз та розгляд детального плану території з уточненням генерального плану, земельної ділянки обмеженої вулицями Незалежності, Івана Гонти, Садова в м. Іллінці Вінницької області для розташування об’єктів громадського призначення. У відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» даний об’єкт не відноситься до першої та другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля. Дане індивідуальне будівництво громадського призначення (магазину) не включене в санітарну класифікацію ДСП 175-96, згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» забудова підключена до існуючого міського водопроводу та локальної очисної споруди із резервуаром очищеної води .

 Ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» визначено вичерпний перелік видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля. До зазначеного переліку не відноситься даний об’єкт.

 У складі містобудівної документації (ДПТ) звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ “Охорона

навколишнього природного середовища”, який відповідає вимогам частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

1) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території є документом державного планування та містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту, будівництво громадського призначення (магазину), формування принципів планувальної організації забудови, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого

розташування об’єкту із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території міста, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

 При розроблені детального плану території уточняється генеральний план враховується земельна ділянка площею 0,1304га., яка обмежена в червоних лініях вулицями Незалежності, Івана Гонти, Садової , інформація земельного кадастру.

2) Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

 Поточний стан довкілля задовільний, індивідуальна громадська забудова (магазин) не впливає на довкілля та на здоров’я людини. Альтернатива відсутня. Прийняття ДПТ є необхідним для мешканців міста Іллінці.

3) Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ

Атмосферне повітря

 За даними статистичної звітності у 2017 році викиди від стаціонарних джерел викидів становили 155,8 тис. тон, 46,3% припадає на сполуки сірки (72,1 тис. тон); у 2016 році – 119,8 тис. тон та 51,1 тис. тон відповідно. Обсяги викидів зросли на 36 тис. тон (на 30%). Зросли викиди оксиду вуглецю, сполуки сірки, сполуки азоту, твердих часточок; знизились – неметанових летких органічних сполук (НМЛОС) та аміаку. Викиди діоксиду

вуглецю склали 6,4 млн.т (2016 рік – 5,1 млн. тон). ДУ “Вінницький лабораторний центр МОЗ України” у 2017 році відібрано 5803 проб атмосферного повітря у 219 населених пунктах області. 168 проб не відповідають вимогам за вмістом забруднюючих речовин, що складає 2,9% (2016 рік – 6,0%). Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в місті Вінниця свідчить про зниження обсягів викидів. У 2017 році концентрації важких металів у повітрі м. Вінниця не перевищувала ГДК. Протягом періоду 2013-2017 років спостерігалася тенденція до зниження вмісту в атмосферному повітрі м. Вінниці кадмію, марганцю, міді, хрому, незначною мірою зросли показники по залізу, нікелю, свинцю і цинку. За інформацією Вінницького обласного центру з гідрометеорології в загальному за 2017 рік значних змін у стані забруднення повітряного басейну м. Вінниця у порівнянні з минулим роком не відбулося. Виняток становить лише діоксид азоту: значною мірою зменшились концентрації і середні, і максимальні. У відповідності до інформації що розташована на сайті Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА про об’єкти, які здійснюють вплив на навколишнє природне середовище екологічна ситуація на території Іллінецької ТГ та м. Іллінці Вінницької області за період 2013 – 2019 року залишається відносно стабільною. Обсяги викидів від стаціонарних джерел в атмосферне повітря в загальному по Іллінецькій ТГ у 2017 році становили приблизно 1% від загально обласних ( 1,52 тис. тон). Щільність викидів на 1км2 території району – 1,66 т., на одну особу- 40,95 кг, показники вище від середніх по області – 5,88 т та 98,4 кг відповідно. Територія Іллінецької територіальної громади належить до басейну р. Південний Буг. Територією міста Іллінці протікають річки: В’язовиця, Собок в пониженій частині впадають в річку Соб. У 2013 – 2019 р. малі річки забруднені органічними речовинами, внаслідок потрапляння у водні об’єкти стоків з поверхні, просочування в ґрунт нечистот з вигребів. Недотримання ПЗС є причина забруднення водойм. Проблемою збереження вод є дуже мала кількість побудованих очисних споруд каналізації. Зсувні процеси в місті відсутні, радіаційний фон з 2013 по 2019 р. був у межах норми, по мете посту Гайсин. Максимальний рівень становив 16 мкР/год. Спостережень за якістю атмосферного повітря на даній території міста не проводилися.

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

 У відповідності до схеми еко мережі області, затвердження регіональної екологічної мережі Вінницької області від 14.02.2012 року №282 територія міста Іллінців де розташована земельна ділянка для будівництва громадської забудови( магазину) природних коридорів та буферної зони

немає. Відповідна територія не належить до територій з природоохоронним статусом.

 5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

 Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення передбачають благоустрій всієї земельної ділянки для будівництва громадської будівлі ( магазин).

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

 Під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планової діяльності можливий вплив на довкілля:

– викиди забруднюючих речовин від автотранспорту;

– шумовий вплив;

– забруднення ґрунтів;

– утворення будівельних та комунальних відходів.

 Використання у процесі провадження планової діяльності природних ресурсів. В процесі провадження планової діяльності буде використано

земельні ресурси для будівництва громадської будівлі. Під час влаштування фундаментів буде знятий рослинний шар, ґрунт тимчасово складається на віддалі до 10 метрів. На порушених ділянках проводиться технічна та біологічна рекультивація із засівом травами.

Викиди та скиди: шумовий вплив буде в межах нормативу (80 дБ). Викиди в атмосферне повітря знаходяться в межах допустимих норм ;

Кумулятивний вплив – відсутній;

Ризики для здоров’я людей на даній території відсутні.

 7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

– в детальному плані території дотримані протипожежні норми;

– проектом передбачено енергозберігаючі рішення щодо використання

 електроенергії та тепла;

– дотримання правил ТБ та пожежної безпеки;

– розробка планів ліквідації аварій, систем повідомлення про неї.

 8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі

 будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

 Альтернатив для будівництва громадської будівлі( магазину) – немає.

 9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Проектом будівництва передбачити ресурсозберігаючі рішення щодо використання землі, електроенергії.

 У зв’язку з відсутністю викидів забруднюючих речовин в атмосферне

повітря немає необхідності в розробці компенсаційних заходів.

 Положення моніторингу буде розроблене відповідно до постанови Кабміну України від 30.03.98р. №391 «Про затвердження положення про державну систему моніторингу довкілля.» Екологічний та соціальний моніторинг для об’єкту магазину , буде здійснюватися з метою забезпечення неухильного

дотриманню вимог законодавства під час її будівництва і експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків на навколишнє природне та соціальне середовище.

 Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва та експлуатації об’єкта . Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього циклу об’єкту: будівництво – експлуатація – виведення із експлуатації.

 10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

 Будівництво та експлуатація проектованого об’єкту не має транскордонного впливу

 11)резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 Детальний план території з уточненням генерального плану , земельної ділянки обмеженої вулицями Незалежності, Івана Гонти, Садова в м. Іллінці Вінницької області для розташування об’єктів громадського призначення, після затвердження документа державного планування, буде створено умови для поліпшення обслуговування мешканців міста Іллінці.

 При нормальній експлуатації об’єкт не буде мати негативного впливу на навколишнє природне середовище. В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб міського населення.

Leave a reply