Роз’яснення щодо отримання державної підтримки за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»

Роз’яснення щодо отримання державної підтримки за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»
З метою збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності в сільському господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки, у державному бюджеті за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» передбачено стимулювання фермерських господарств та сімейних фермерських господарств.
Постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 №384 внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств», яка спрощує механізм надання підтримки фермерським господарствам та визначає напрями підтримки фермерським господарствам.
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 106 (із змінами внесеними постановою КМУ від 21.04.2021 №384)
Фінансова підтримка надається за напрямами:
1. Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів усіх напрямів продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства (через Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА).
2. Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) — новоствореним фермерським господарствам. Через Український державний фонд підтримки фермерських господарств (далі — Укрдержфонд).
3. Часткова компенсація витрат фермерським господарствам, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (крім новостворених). Через уповноважені банки, що підписали з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва.
4. Фінансова підтримка новостворених фермерських господарств для отримання сільськогосподарських дорадчих послуг. Через уповноважені банки, що підписали з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва.
Фінансова підтримка надається
– фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення;
– зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки).
Фінансова підтримка не надається одержувачам:
– стосовно яких порушено справу про банкрутство;
– яких в установленому порядку визнано банкрутами;
– які перебувають на стадії ліквідації;
– які мають на 1 число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС, а також перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам»;
– які не провадили господарську діяльність протягом трьох попередніх років (крім новостворених);
– щодо яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.
СПЕЦІАЛЬНА БЮДЖЕТНА ДОТАЦІЯ ЗА УТРИМАННЯ КОРІВ
УСІХ НАПРЯМІВ ПРОДУКТИВНОСТІ
Надається на безповоротній основі одержувачам, у власності яких перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, за кожну наявну станом на 1 липня поточного року корову в розмірі 5 000 гривень, але не більше 250 000 гривень (далі — дотація за утримання корів).
Дотація за утримання корів надається одержувачам, які не отримували протягом поточного бюджетного періоду дотацію за приріст поголів’я корів відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107
Для отримання дотації за утримання корів:
Одержувачі в термін до 31 серпня поточного року подають до Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації
– заявку із зазначенням кількості корів усіх напрямів продуктивності (станом на 1 липня поточного року);
– довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
– копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8 і Закону України «Про фермерське господарство»), дійсну на дату подання заявки;
– копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік, а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, — копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період.
ВАЖЛИВО:
– Подаються документи в паперовій формі (оригінали або копії, засвідчені належним чином).
– Документи, подані не в повному обсязі, повертаються одержувачу в триденний строк із зазначенням причини повернення.
– Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.
– Особа, яка претендує на отримання державної підтримки, зобов’язана повідомити центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства, про всіх пов’язаних з нею осіб, які протягом бюджетного періоду є отримувачами державної підтримки, а також про зміни стосовно таких пов’язаних осіб.
– У разі надання недостовірної інформації чи встановлення органами, уповноваженими здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів, факту незаконного отримання бюджетних коштів одержувач протягом місяця повертає їх до державного бюджету і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання фінансової підтримки.
– Товари, придбані з використанням бюджетних коштів, не можуть бути відчужені протягом трьох років з дати їх придбання та використовуються за призначенням, крім випадку, коли такі товари прийняті уповноваженими банками у заставу і відчужуються в разі невиконання одержувачем зобов’язань за кредитним договором.
– Форми заявок для отримання фінансової підтримки затверджуються Мінекономіки
– Обов’язково необхідно до 01 липня привести облік ідентифікованих та зареєстрованих корів у державному реєстрі тварин у відповідність до статистичної форми 24 сг.
БЮДЖЕТНА СУБСИДІЯ НА ОДИНИЦЮ ОБРОБЛЮВАНИХ УГІДЬ (1 гектар)
виділяється новоствореним фермерським господарствам у період їх становлення (перші три роки після створення) один раз виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 5 000 гривень на 1 гектар, але не більше 100 000 гривень на одне фермерське господарство.
Для отримання бюджетної субсидії
Новостворені фермерські господарства у термін до 30 жовтня поточного року подають регіональним відділенням Укрдержфонду
– заявку;
– копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8 і Закону України “Про фермерське господарство”);
– копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, — копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період;
– одну із таких відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, актуальну на дату подання заявки:
стосовно земель фермерського господарства як юридичної особи — для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні фермерського господарства, або земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства;
стосовно земель фермерського господарства, створеного без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8 і Закону України «Про фермерське господарство», для земельних ділянок, які перебувають у власності та/або користуванні членів фермерського господарства.
ВАЖЛИВО:
– Документи подаються (оригінали або копії документів засвідчені належним чином) в електронній та паперовій формі.
– Перелік новостворених фермерських господарств на отримання бюджетної субсидії формується двічі на рік до 1 липня та 10 листопада
Постанова №106 від 07.02.2021р Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств за посиланням:
Форми для подання відповідної заявки, затверджені наказом Мінагрополітики України від 12.07.2021р. №76 «Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств». http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36633.html.
Leave a reply